Deklaracja dostępności
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

WSTĘP

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im Komisji Edukacji Narodowej w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (2015-02-01;

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-15;

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jest częściowo niezgodna: brak narzędzi kontaktowych (np. formularzy), udogodnień dla osób niepełnosprawnych, deklaracji zgodności

Oświadczenie sporządzono dnia: 31-03-2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
 • F11 (tryb pełnoekranowy)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)
 • Ctrl+I (informacje o stronie)
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Drozd adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8864037 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Do budynku prowadzą 3 wejścia – wejście główne (od strony ul Lubelskiej), wejście przy szatni (od u. Norwida) oraz wejście przy sali gimnastycznej (od ul. Kaniowczyków). Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia przy sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla wózków.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im KEN w Puławach dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im KEN w Puławach nie ma możliwości skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.